Stichting Friends of Interlakes

Doelstelling & beloningsbeleid

Interlakes International School is onderdeel van Stichting Friends of Interlakes, gevestigd in Nederland. De stichting stelt zich ten doel:

a. binnen het kader van christelijk getuigenis goed onderwijs bieden aan kinderen uit de omgeving van Debre Zeit (Ethiopië)
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Conform art.3.5 van de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

Het beleid van de stichting is erop gericht haar doelstelling te realiseren door:

 • het bieden van onderwijs tegen lokale kostprijs
 • het werven van fondsen
 • het oprichten/beheren van private instellingen, welke als hoofddoel hebben het bieden van kwalitatief goed onderwijs

De stichting heeft geen winstoogmerk. De behaalde opbrengsten komen geheel ten goede aan de doelstelling. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting moet worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting of dient te worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling.

Werving en beheer van gelden

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door de volgende activiteiten:

 • het aantrekken van sponsors voor arme leerlingen;
 • presentaties bij scholen en bedrijven;
 • concerten en andere bijeenkomsten;
 • giften van personen en bedrijven.

 

Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan het project:

Interlakes International School in Debre Zeit (Ethiopië).

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de heer J.L. Walhout, penningmeester van het bestuur. De inkomsten en het vermogen worden beheerd door het Bestuur. De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie van haar jaarverslag op deze website.

 

Publicatie jaarverslagen

Hieronder kunt u de jaarverslagen van Stichting Friends of Interlakes downloaden. Eerdere jaarverslagen zijn op te vragen bij het bestuur.

Bestuursleden

Stichting Friends of Interlakes wordt bestuurd door:

 • Pieter Kleinjan (voorzitter)
 • Alita Walhout (secretaris)
 • Hans Walhout (penningmeester)
 • Mark Gerritsen
 • Anke Hofman
 • Tim Veldman

Contactpersoon sponsoring: Alita Walhout (sponsoring@interlakesinternationalschool.nl)

Contact

Interlakes International School Plc
P.O. Box 1766
Bishoftu/Debre Zeit
Ethiopië

 

Telephone: +251 11 433 2911
E- mail: info@interlakesinternationalschool.com

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van Interlakes International School? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.